Kohus: ELi-Kanada lennureisijate andmevahetuslepe on seadusvastane

Lennujaam

FOTO: PantherMedia/Scanpix

Euroopa Liidu ja Kanada leping lennureisijate andmete jagamisest rikub andmekaitseseadusi ning on seetõttu praegusel kujul seadusvastane, teatas täna Euroopa kohus.

«Kohus on seisukohal, et ELi ja Kanada lepe (lennu)reisijate andmete jagamisest ei saa praegusel kujul rakenduda,» ütles ELi kõrgeim kohus. EL ja Kanada koostasid leppe, et tõhustada võitlust terrorismi vastu.

Euroopa Liit ja Kanada kirjutasid leppele alla 2014. aastal. Kuna Euroopa Liidu Nõukogu palus Euroopa Parlamendil lepe heaks kiita, otsustas parlament pöörduda Euroopa Kohtu poole, et selgitada välja, kas kavandatav leping on kooskõlas liidu õigusega ning täpsemalt sätetega, mis käsitlevad eraelu puutumatust ja isikuandmete kaitset.

Kavandatav lepe võimaldab kõikide lennureisijate broneeringuinfot süstemaatiliselt ja pidevalt edastada Kanada asutusele selle info kasutamiseks ja säilitamiseks ning selle võimalikuks hilisemaks edastamiseks teistele asutustele ja muudele kolmandatele riikidele eesmärgiga võidelda terrorismi ja muude raskete rahvusvaheliste kuritegude vastu.

Selleks nähakse kavandatavas leppes ette muu hulgas andmete säilitamine viie aasta vältel ning broneeringuinfo turvalisust ja terviklust käsitlevad nõuded, delikaatsete andmete kohene peitmine, andmetega tutvumise, nende parandamise ja kustutamise õigus ning võimalus esitada halduskaebus või pöörduda kohtusse.

Broneeringuinfo põhjal tervikuna on võimalik teada saada muu hulgas täielik reisiteekond, reisiharjumused, kahe või enama isiku vahelised suhted ning teave lennureisijate rahalise olukorra, toitumisharjumuste või tervisliku seisundi kohta ning neist võib isegi ilmneda reisijate delikaatseid andmeid.

Lisaks analüüsitakse edastatud broneeringuinfot süstemaatiliselt enne reisijate Kanadasse saabumist automatiseeritud vahenditega, mis põhinevad ette kindlaks määratud mudelitel ja kriteeriumidel. Niisugused analüüsid võivad anda täiendavat teavet reisijate eraelu kohta.

Lõpuks, kuna broneeringuinfo säilitamise kestus võib ulatuda viie aastani, võimaldab leping omada teavet lennureisijate eraelu kohta eriti pika aja vältel.

Tagasi üles