Üks küsimus: Telia, kas te muutsite seadusevastaselt klientide lepingutingimusi?

Telia logo.

FOTO: Žygimantas Gedvila/SCANPIX

Telia Eesti klientide üldtingimusi lugedes selgub, et neid on kahe nädala eest seoses Euroopa Liidu andmekaitsereformiga muudetud, ent kliente pole sellest teavitatud viisil, nagu seadus ette näeb. Uurisime Telialt, mille asi.

Küsimus tekkis sellest, et Telia üldtingimustes (need leiab siit lingilt) on kirjas, et «üldtingimuste redaktsioon jõustub 14.02.2018, muutes kehtetuks Telia Eesti AS-i üldtingimuste 17.05.2017 jõustunud redaktsiooni. Käesolevale Üldtingimuste redaktsioonile on lisatud Andmete kasutamise põhimõtted, mis jõustuvad Telia ja Klientide suhtes samaaegselt käesoleva Üldtingimuste versiooni jõustumisega ning on Üldtingimuste lahutamatuks osaks.»

Seega on 14. veebruaril toimunud üldtingimuste muudatus ning sellele on lisandunud suur kogus andmete kasutamise põhimõtteid.

Seadusandja on selliste muudatuste korra pannud ka seadusesse ning täpsemalt on elektroonilise side seaduse paragrahvis 99 kirjas (link siin), et «sideettevõtja teavitab lõppkasutajat sideteenuse lepingu tingimuste muutmise kavatsusest vähemalt üks kuu ette lepingus kokkulepitud viisil. Teade pealkirjastatakse «Lepingu muutmine» ning teatesse märgitakse muudetavad tingimused, lõppkasutaja õigus muudatustega mittenõustumisel leping leppetrahvita üles öelda, tingimuste muutmise põhjus ja õiguslik alus.»

Seega on kokkuvõttes toimunud tingimuste muudatus, ent Telia pole oma klientidele sellest teada andnud. Küll aga korraldati kampaania, mille käigus loositakse auhind välja nende vahel, kes uue andmete kasutamise reeglitega nõustuvad.

Telia Eesti juriidilise üksuse juht Kristiina Maasik selgitab, et nõuetekohast teavitust pole tehtud, kuna muudatused olevat vaid redaktsioonilised:

Telia ei teinud antud juhul sisulisi muutusi Telia Eesti AS-i Üldtingimustes, ega ka selle lisaks olevates Andmete kasutamises põhimõtetes. Seega pole lepingutingimusi ühepoolselt muudetud.

Andmete kasutamise põhimõtetesse viidi sisse üksnes redaktsiooniline parandus. See oli vajalik, kuna alates 14.02.2018 on Telia klientidel võimalik anda uuendatud sisuga nõusolekuid seoses sideteenuste andmete turundusliku kasutamisega.

Nende klientide suhtes, kes on ise otsustanud anda Teliale nõusoleku sideteenuste andmete turunduslikuks kasutamiseks, kehtivad uue nõusoleku tekstis sisalduvad tingimused (mitte enam Andmete kasutamise põhimõtetes toodud tingimused).

Parema arusaadavuse tagamiseks tegi Telia Andmete kasutamise põhimõtetesse redaktsioonilise paranduse, mis juhib meie klientide tähelepanu sellele asjaolule (vt all kursiivis toodud teksti).      

Kõik Telia poolt pakutavate sideteenustega seotud tingimused, sh kõik üldtingimuste ja andmete kasutamise põhimõtete punktid on jätkuvalt samad. Seetõttu puudub ka alus ja vajadus rakendada elektroonilise side seadusega kehtestatud nõudeid seoses lepingutingimuste sideettevõtja poolt ühepoolse muutmisega.  

Muudatused:

* Viia punkti 7 pealkirja sisse redaktsiooniline parandus järgmises sõnastuses:

„7. Andmete kasutamine turunduslikul eesmärgil

Käesolevas punktis toodu kehtib enne 14.02.2018.a. antud Nõusolekute kohta.

Nimetatud kuupäevast alates antavate nõusolekute suhtes kehtib nõusoleku tekstis toodu.”

* Viia punkti 8 pealkirja täiendus järgmises sõnastuses:

„8. Personaalsete pakkumiste saatmine elektroonilisel teel

Käesolevas punktis toodu kehtib enne 14.02.2018.a. antud Nõusolekute kohta.

Nimetatud kuupäevast alates antavate nõusolekute suhtes kehtib nõusoleku tekstis toodu.”

Igal juhul tundub, et klientidel tasub terava tähelepanuga üldtingimustest üle vaadata, mis nende andmetega Telias täpsemalt tehakse.

Tagasi üles