K, 4.10.2023

Pedofiil pääses Taxify rooli

Aivar Pau
, ajakirjanik
Facebook
Comments 8
Taxify rakendus
Taxify rakendus Foto: Eero Vabamaegi/Postimees /
  • Lisaks kustunud pedofiiliakaristusele on mees äsja süüdi mõistetud vägivallas

Tartu linnavalitsuse ja sõiduvahendaja Taxify kontrollimehhanismid ei suutnud ära hoida pedofiilias ja kaassõitja räiges ründamises süüdi mõistetud mehe pääsemise taksorooli, kus see taas kliente ahistama kukkus.

Juhtum tuli ilmsiks mõne päeva eest 9. veebruaril, mil Tartu neiut sõidutanud juht tegi talle ilmselgelt kahemõttelisi ettepanekuid ega lasknud teda sõidu lõppedes enne autost välja, kui oli saanud tema telefoninumbri.

«Autosse istudes küsis ta kohe, kas olen venelane, kas kavatsen minna peole jne. Edasi tulid küsimused, kas elan selles majas ja kus täpsemalt, mida ma õpin ja kus ma töötan. Sõidu lõppedes pakkus taksojuht, et võiksime ikka uuesti kokku saada ja põhimõtteliselt ei lasknud mul enne autost väljuda, kui olin talle oma telefoninumbri andnud,» seisab kaebuses, mille neiu hiljem Taxify peakontorile esitas.

Juht olevat üritanud ka kontrollida, kas neiu telefon seda numbrit valides ikka heliseb. «Õnneks jäi ta mu valet uskuma ja pääsesin  ikka auost välja,» lisab kaebuse esitaja.

Kahe päeva tagune sõidukokkuvõte
Kahe päeva tagune sõidukokkuvõte Foto: Kuvatõmmis

Suur oli neiu jahmatus, kui ta juhi nime otsingumootorisse toksis ja avastas, et tegemist on süüdimõistetud pedofiili Hanno Saaremetsaga. Kunagisele Rakvere kinnisvaraärimehega, kes oli 2007. aastal mõistetud noorema kui 14-aastase lapsega korduvalt suguühenduses olemise eest pooleteiseks aastaks trellide taha. Lisakaristusena sai ta trahvi lapsele alkoholi sissejootmise eest.

Kohtuotsuse kohaselt oli ta lapsega sugulises vahekorras juulist oktoobrini aastal 2006.

Kuid sellega mehe süüteod veel ei piirdu. Veel sel, 2019. aastal – täpsemalt 7. jaanuaril – mõisteti mees kriminaalkorras süüdi ja mõisteti tingimisi vangi ka kaassõitja füüsilise ründamise eest liikuvas autos.

Väljavõte kohtuotsusest näeb välja selline:

Foto: Kuvatõmmis

Karistuseks määras Pärnu maakohus talle rusikatega vehkimise eest 8 kuud tingimisi vangistust.

Juht blokiti igaveseks

Pedofiili sattumine taksorooli sai võimalikuks aga seetõttu, et kehtiv seadus lubab teenuse osutamiseks vajaliku teenindajakaardi saada ka juhul, kui sellised kuriteod on aegunud ning nii see Saaremetsa pedofiiliakaristuse puhul ka oli.

Asjaolu, et mehele on värskelt mõistetud uus kriminaalkaristus, oli teenindajakaardi väljastanud Tartu linnavalitsusele veel teadmata.

Tartu linnavalitsuse ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona ütles Postimehele, et Saaremetsale väljastati teenindajakaart 21.12.2018.

«Sellel hetkel vastas ta ühistranspordiseaduses sätestatud nõuetele,» tõdes Oona ja märkis, et igapäevaselt juhtide taustakontrolli ei tehta, et tuvastada lubade väljastamiste vahele jäävaid karistusi.

Nii saigi mitu korda kriminaalkorras karistatud mees taksorooli istuda ja taas kliente ahistada.

Taxify vastusest neiule ilmneb, et ettevõtte otsustas kiire kontrolli tulemusel juhi jäädavalt oma süsteemis blokkida.

«Blokeerime juhi konto jäädavalt meie platvormil ning edastame info ka Tartu Linnavalitsusse veendumaks, et antud juht ei saaks sõidujagajana edaspidi töötada,» seisab Taxify vastuses kaebusele.

Ühtlasi märgib ettevõte vastuses, et tal endal puuduvad seaduslikud võimalused juhtide tausta kontrollida.

Sama kinnitas Postimehele ka Taxify pressiesindaja Karin Kase.

«Mis puutub juhtide taustakontrolli, siis see õigus on seadusega antud kohalikele omavalitsustele, kelle töö on väljastada teenindajakaarte ja sellele eelnevalt juhi tausta kontrollida. Samuti teevad omavalitsused pistelist järelkontrolli. Taxifyl ei ole juhtide tausta kontrollimiseks seaduslikku õigust ja meil ei jää üle muud, kui usaldada kohalike omavalitsuste tehtavat tööd,» selgitas Kase.

Samas on Eestis olema igaühel võimalik isikukoodi põhiselt tasuta päringuid teha kohtuotsuste registrist. Nii leidis hetkega mehe karistused ka Postimees.

Taksoteenust pakkus Saaremets FIEna.

«See on tõepoolest väga murettekitav juhtum – Taxify suhtub väga tõsiselt kõikidesse olukordadesse, kus juht ületab tavapärased juhi ja reisija vahelise suhtluse piirid,» märkis Karin Kase.

Isegi, kui mehe karistus pedofiilia eest on kustunud, ei tohiks ta aga iial enam töötada koos lastega. Küsimus on, kas laste vedamine taksoga käib sama keelu alla.

Nimelt seab lastekaitse seaduse § 20 piirangud isikutele, kes ei tohi lastega töötada. Piirang peab tagama, et lastega kokku puutuvatele kutsealadele ei pääseks töötama inimesed, keda on karistatud või kes on sundravile määratud inimkaubanduse, seksuaalse enesemääramise vastaste kuritegude või prostitutsiooni ja lastepornoga seotud kuritegude eest.

Nende süütegude puhul on lastega töötamise piirang eluaegne, olenemata sellest, kas karistus on kehtiv või kustunud.

Avaldame ka täismahus kohtuotsuse, millega Saaremets 2007. aasta alguses pedofiilias süüdi mõisteti:

Kriminaalasi nr 1-07-1213

KOHTUOTSUS

Eesti Vabariigi nimel

30. 01. 2007

Viru Maakohtu

kohtunik Tiit Kullerkupp

sekretär Aile Siil juuresolekul

kaitsjad Küllike Namm

prokurör Ain Tali osavõtul

arutas kinnisel kohtuistungil 30.01.2007 Rakvere kohtumajas kriminaalasja

kokkuleppemenetluses.

Süüdistatav HANNO SAAREMETS:

Elukoht xxxx, Isikukood 36802165223, Eesti Vabariigi kodanik

keskharidus , töökoht xxxx, kriminaalkorras karistamata,

väärteokorras karistatud 3 korda

Tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 21.11.2006; tõkend vahi all pidamine alates 23.11.2006 Süüdistuses KarS § 145; 182 järgi.

Hanno Saaremetsa süüdistatakse selles, et tema, täisealisena ajavahemikul juuli kuni oktoober 2006. a. oma elukohas xxxx astus korduvalt suguühendusse teadvalt nooremate kui neljateistaastaste isikute X X (sünd.: xxxx) ja X X (sünd.xxxx).

Seega, Hanno Saaremets, astudes korduvalt suguühendusse teadvalt nooremate kui neljateist aastaste isikutega, pani toime KarS § 145 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

-selles, et tema, tema täisealisena ajavahemikul juuli kuni oktoober 2006.a. oma elukohas xxxx pakkus teadvalt noorematele kui kaheksateistaastastele isikutele X X ja X X alkohoolseid jooke.

Seega Hanno Saaremets, kallutades teadvalt nooremaid kui kaheksateist aastaseid isikuid alkoholi tarvitamisele, pani toime KarS § 182 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Tsiviilhagi esitatud kannatanu X X seadusliku esindaja X X poolt summas 110000 (ükssada kümme tuhat) krooni.

KarS § 145 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 73 lg.1,2 alusel pöörata koheselt täitmisele 4 (neli) kuud vangistust. Vangistuse kandmise aja alguseks lugeda 21. november

2006.a. Ühe aasta kahe kuu vangistuse kandmisest vabastada Hanno Saaremets tingimisi, määrates katseajaks kolm aastat.

KarS § 182 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavalekaristuseks rahalise karistuse 300 (kolmsada) miinimumpäevamäära s.o. summas 15000 (viisteist tuhat) krooni. KarS § 64 lg. 2 alusel viia rahaline karistus täide iseseisvalt.

Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu ja kuriteo kvalifikatsiooniga ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras.

Kohtuistungil süüdistatav tunnistas ennast süüdi ja jäi sõlmitud kokkuleppe juurde. Prokurör ja kaitsja teatasid, et nad jäävad kokkuleppe juurde. Kohus leiab, et süüdistatava poolt toimepandu on kvalifitseeritud õigesti, kokkuleppemenetluses on järgitud kriminaalmenetluse sätteid, süüdistatav tuleb talle esitatud süüdistuses süüdi mõista ja karistada teda vastavalt kokkuleppele.

Tsiviilhagi on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.

Arvestades eeltoodut ja juhindudes KrMS § 239-250; 313-319; 175 lg1 p 4ja 9; 179 lg1 p2 kohus

Otsustas:

HANNO SAAREMETS süüdi tunnistada KarS § 145 järgi ja mõista karistuseks 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud vangistust.

KarS § 73 lg.1,2 alusel pöörata koheselt täitmisele 4 (neli) kuud vangistust.

Tõkend- vahistamine Hanno Saaremetsa suhtes tühistada kohtuotsuse jõustumisel, vangistuse kandmise aja alguseks lugeda 21.11.2006.

Ülejäänud 1 (üks) aasta 2 (kaks) kuud vangistust tingimisi mitte kohaldada, määrates katseajaks 3(kolm) aastat.

Katseaja alguseks lugeda 30.01.2007.

HANNO SAAREMETS süüdi tunnistada KarS § 182 järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus 300 (kolmsada) miinimumpäevamäära s.o. summas 15 000.00 (viisteist tuhat.00) krooni riigituludesse. Saaja: Rahandusministeerium a/a 10220034796011 SEB Eesti Ühispank viitenumber 4100065064.

KarS § 64 lg. 2 alusel viia rahaline karistus täide iseseisvalt.

Mõista välja Hanno Saaremetsalt (xxxx, viibib kinnipidamiskohas) sundraha 5400 (viis tuhat nelisada. 00 ) krooni riigituludesse. Saaja: Rahandusministeerium a/k SEB EÜP 10220034800017 viitenumber 2800049900 .

Mõista välja Hanno Saaremetsalt (xxxx, viibib kinnipidamiskohas) riigituludesse kohtukulu kohtueelsel menetlusel väljamakstud summa vandeadvokaat Lembit Nirgi poolt osutatud õigusabi eest 637.20 (kuussada kolmkümmend seitse. 20 sh 18% käibemaks) krooni. Saaja: Rahandusministeerium a/a 10220034800017 SEB Eesti Ühispank viitenumber 2800049900.

Mõista välja Hanno Saaremetsalt (xxxx, viibib kinnipidamiskohas) kannatanu X X (xxxx) kasuks tsiviilhagi katteks kuriteoga tekitatud kahju hüvitamiseks 110 000. 00 (ükssada kümme tuhat. 00 ) krooni.

Asitõendid- intiimkreem, 2 mobiiltelefoni ning H. Saaremetsa kirjavahetus ja fotod tagastada Hanno Saaremetsale kohtuotsuse jõustumisel.

Menetluse käigus H. Saaremetsalt äravõetud tulirelv xxxx nr. xxxx ja kolm padrunit hoida Rakvere politseiosakonna relvahoiuruumis kuni Hanno Saaremetsa relva omamise õiguse otsustamiseni.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Viru Ringkonnakohtule teatades apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Viru Maakohtule kirjalikult 7 (seitse) päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse Viru Maakohtule kirjalikult 15 (viisteist ) päeva jooksul alates otsuse ärakirja kättesaamisest.

Kohtunik (allkiri) T.Kullerkupp

Ärakiri õige

Nooremreferent Tea Toming

Kohtuotsus jõustus 15. veebruaril 2007.a

Nooremreferent Tea Toming

Facebook
Comments 8

Märksõnad

Tagasi üles