Kiire internet kõigile: Euroopa Liit tahab tagada gigabitiühenduse igal pool aastaks 2030

tehnika.postimees.ee
Copy
Veel seitse aastat ja gigabitine ühendus peaks Euroopa Liidu regulatsiooniga tagatult jõudma igasse kaugeimassegi metsatallu.
Veel seitse aastat ja gigabitine ühendus peaks Euroopa Liidu regulatsiooniga tagatult jõudma igasse kaugeimassegi metsatallu. Foto: Ralf Ruppert / Pixabay

Euroopa Komisjon avaldas rea meetmeid, mille abil teha gigabitiühendus 2030. aastaks kättesaadavaks kõigile ELi kodanikele.

Kiire ühenduse tagamine on kooskõlas Euroopa digikümnendi eesmärkidega. Sellega luuakse platvorm ühenduvussektori ümberkujundamisele.

Euroopa Liidu ühenduvust puudutavad algatused on järgmised:

  • Esiteks võttis komisjon vastu gigabitise taristu määruse ettepaneku, et toetada gigabitise kiirusega võrkude kiiremat, odavamat ja tõhusamat kasutuselevõttu kogu EL-is.
  • Teiseks on komisjon avaldanud gigabitisoovituse eelnõu, milles antakse riikide reguleerivatele asutustele juhiseid olulise turujõuga operaatorite telekommunikatsioonivõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta, et soodustada iganenud tehnoloogia väljavahetamist uute gigabitivõrkude tehnoloogiate vastu.
  • Kolmandaks on komisjon algatanud ettevalmistava konsultatsiooni, et koguda arvamusi selle kohta, kuidas kasvav nõudlus ühenduvuse ja tehnoloogia arengu järele võib mõjutada edasisi edusamme ja vajadusi.

Gigabititaristu määrus tagab metaversumite ja virtuaalreaalsuse tuleku

Kõrgtehnoloogia kasutamisega on tekkinud uus suur vajadus kiirema lairibaühenduse järele, et kasutada saaks selliseid teenuseid, mis toetuvad pilvandmetöötlusele, tehisintellektile, andmeruumidele, virtuaalreaalsusele ja metaversumile ning mille puhul saavad Euroopa kodanikud kasutada oma digiõigusi.

Gigabititaristu määrus proovib sellele kasvavale nõudlusele tagada kiirema, usaldusväärsema ja andmemahukama ühenduvuse. Selle määrusega asendatakse lairibaühenduse kulude vähendamise direktiiv, mis võeti vastu 2014. aastal.

Gigabititaristu määruse eesmärk on EL-i teate põhjal lahendada need probleemid, mis on seotud kõrgtehnoloogilisi gigabitivõrke toetava füüsilise taristu aegluse ja kulukusega ning vähendada soovitakse ka bürokraatiat ning gigabitivõrkude kasutuselevõtuga seotud kulusid ja halduskoormust.

Muuhulgas lihtsustatakse ja digiteeritakse lubade andmise menetlusi. Uue määrusega tõhustatakse võrguoperaatorite tegevuse koordineerimist võrke toetava füüsilise taristu kasutuselevõtmiseks ning sellele vajaliku juurdepääsu tagamiseks tehtavate ehitustööde osas (need tööd moodustavad kuni 70% võrgu kasutuselevõtu kuludest).

Lisaks peavad kõik uued või põhjalikult renoveeritud hooned olema üldjuhul varustatud valguskaabliga, et neis oleks võimalik kasutada kõige kiiremaid ühenduvusteenuseid.

Järgmisena peavad määruse ettepaneku läbi vaatama Euroopa Parlament ja nõukogu. Kui kaasseadusandjad komisjoni ettepaneku vastu võtavad, on uued õigusnormid vahetult kohaldatavad kõigis liikmesriikides.

Mis on gigabitisoovitus?

Gigabitisoovituse eelnõus antakse riikide reguleerivatele asutustele juhised olulise turujõuga operaatorite võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta. Eelnõu eesmärk on kindlustada, et kõigil operaatoritel oleks vajaduse korral juurdepääs olemasolevale võrgutaristule.

Sel viisil saab tagada vajaliku õiguskeskkonna, soodustada iganenud tehnoloogiatest loobumist kahe kuni kolme aasta jooksul ning kiirendada gigabitivõrkude kasutuselevõttu, võimaldades samas kestlikku konkurentsi. Euroopa ühtsest telekommunikatsiooniturust saavad kasu ka tarbijad, kuna kvaliteetsete võrkude kaudu on võimalik pakkuda paremaid teenuseid soodsama hinnaga.

Soovituse eelnõu on saadetud kaheks kuuks elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ametile (BEREC) konsulteerimiseks. Pärast ameti arvamusega tutvumist võtab komisjon vastu oma lõpliku soovituse.

Gigabitisoovitus asendab praegused juurdepääsusoovitused ehk järgmise põlvkonna juurdepääsu käsitleva soovituse (2010) ning mittediskrimineerimise ja kuluarvestuse metoodika soovituse (2013).

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles